Kategoriarkiv: Information

Angående småbåtshamn i Solviken

Inbjudan till möte angående småbåtshamn i Solviken den 26 februari i kommunhuset, Skärhamn.

På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunägda Tjörns Hamnar AB fått i uppgift att utreda förutsättningarna att bilda en Båtförening liknande de tre båtföreningar på Klädesholmen som redan tecknat 20 åriga arrendeavtal. Bolagets intention är att erbjuda de som redan placerat bryggor, eller menar sig ha rätt till del av brygga, förtur till båtplats i den båtförening som vi vill initiera.
Utifrån uppdraget från KS har Tjörns Hamnar låtit göra en första undersökning av hamnen vad gäller bottenbesiktning, plan- och miljöfrågor. Vår bedömning är att det finns goda möjligheter att anlägga en vacker och ändamålsenlig småbåtshamn för cirka 30 båtplatser. Vår optimism grundar sig bl a på att kommunen är ensam ägare av mark och vatten i och runt viken samt att småbåtshamn redan finns inskriven i gällande detaljplan.

Du inbjudes till möte i Stora Tjörnsalen i kommunhuset den 26 februari 2018 klockan 18:00.

Syftet med mötet är att vi får möjlighet att presentera en första skiss över hur båthamnen skulle kunna se ut efter det att strandlinjen bebyggts med en två meters bred brygga med
Y-bomsförstärkning och nersteg cirka 300 mm under bryggans däck, där V-bommarna monteras. Vi kommer också att lämna förslag på stadgar och arrendekontrakt för den båtförening, som vi vill initiera. Vår förhoppning är att Ni med lokalt intresse och kännedom vill bli medlemmar i föreningen och utse styrelse och språkrör. Förutom att driva hamnen i 20 år när den är färdigbyggd vill bolaget också använda båtföreningen som bollplank under anläggningstiden. Tjörns Hamnar AB erbjuder sig att göra de undersökningar som behövs, söka erforderliga tillstånd och bygga anläggningen för att sedan lämna över driften av hamnen till båtföreningen. Med en ny och rationell brygga runt viken menar vi att vi skall kunna skapa ungefär dubbelt så många båtplatser som är fallet idag, vilket torde underlätta kö-problematiken.

Välkomna till mötet!

Lars Pettersson
VD Tjörns Hamnar AB

Noteringar fört vid framtidsmötet lördagen den 25 mars 2017

Samhällsföreningens styrelse inklusive Sven Johansson (vägföreningen) och Bengt Palmqvist (affärsföreningen) diskuterade vilken framtidsbild vi ser/önskar för Klädesholmen.

Dokumentet utgör en grund för framtida diskussioner och visioner för alla ”Holmare”.
Närmast blir det på Informationsmötet den 27 maj Rödakorslokalen 15.00.

Klicka här för att läsa noteringarna förda vid framtidsmötet.