Välkommen till Klädesholmens Samhällsförening och Klädesholmens affär ekonomisk förenings årsmöten.

 

Lördagen den 25 februari 2017 kl. 15.00 inbjuder undertecknade föreningar till församlingshemmet för årsmöten, program:

 • Samhällsföreningens årsmöte
 • Klädesholmens affär ekonomiska förening
 • I pausen serverar vi kaffe o tårta
 • Storsjöfisket – föredrag av Kristian Johansson

Det är av stor betydelse att just DU kommer och delger oss dina idéer och förslag!
Har du inte möjlighet att närvara vid årsmötet, men kan ändå tänka dig att hjälpa till i någon kommitté ex. inför/på midsommar, sillens dag eller samhällets dag, hör i så fall av dig till någon av oss i styrelsen, eller sänd ett mail till: samhallsforeningen@kladesholmen.com

När det gäller affärsfastigheten så mailar du frågor eller förslag till: bengt.palmqvist1@telia.com

VÄLKOMMEN!

Klädesholmens samhällsförening
Klädesholmens affär ekonomisk förening

 

Du som inte fått ovanstående inbjudan per mail och har mailadress.

Vi vill gärna att Du mailar oss på samhallsforeningen@kladesholmen.com din email, namn och Klädesholms adress.
Vilket underlättar kommande utskick/info inklusive förbättrad ekonomi.
Styrelsen tackar dig på förhand.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 25 FEBR 2017 

 1. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE.
 1. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
 1. VAL AV TVÅ JUSTERARE ATT JÄMTE ORDF. JUSTERA PROTOKOLLET.
 1. VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE.
 1. FRÅGAN OM MÖTET BLIVIT BEHÖRIGT KALLAT.
 1. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING.
 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSER FÖR SAMHÄLLSFÖR. o MUSEÉGRUPPEN.
 1. KASSARAPPORTER FÖR SAMHÄLLSFÖRENINGEN o MUSEÉGRUPPEN.
 1. REVISIONSBERÄTTELSER FÖR SAMHÄLLSFÖR. o MUSEÉGRUPPEN.
 1. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.
 1. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT OCH ARVODEN FÖR 2017.
 1. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅR 2017.
 1. VAL AV TRE ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER FÖR TVÅ ÅR 2017-2018.
  DESSUTOM TRE ERSÄTTARE FÖR EN TID AV TVÅ ÅR 2017-2018.
 1. VAL AV TVÅ REVISORER SAMT DITO SUPPLEANTER FÖR ÅR 2017.
 1. VAL AV OLIKA KOMMITTÉER.
 1. VAL AV TVÅ DELEGATER TILL BOHUSLÄNS SKÄRGÅRDSRÅDS
  KUSTSTÄMMA SAMT DITO SUPPLEANTER.
 1. VAL AV FYRA LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN, VARAV EN ÄR
  SAMMANKALLANDE.
 1. ÖVRIGA FRÅGOR.

Samrådsredogörelse för Detaljplanen Koholmen finns på kommunens hemsida.

Etapp 2 omfattar norra Koholmen. Syftet med planen är att utreda hur norra hamnens magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna utvecklas.

Etapp 3 omfattar södra Koholmen. Syftet med den här planen är att att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 2016-01-20 – 2016-02-19.

En sammanställning av inkomna yttranden/synpunkter är klar och redovisas i en samrådsredogörelse.
Klicka här för att komma till Etapp 2 – Norra Koholmen på Tjörns kommuns hemsida.
Klicka här för att komma till Etapp 3 – Södra Koholmen på Tjörns kommuns hemsida.

Det finns även information att hämta från Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts sammanträdesprotokoll från den 16 nov 2016 §233 och §234.
Klicka här så kommer du till sammanträdesprotokollet.